42/ 227-52-53 | 504-590-057 roman.barczak@notariusze.lodz.pl

Czynności

Notariusz dokonuje czynności notarialnych przewidzianych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, a także w innych aktach prawnych, w szczególności:

 

 1. sporządza akty notarialne, między innymi :
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy dożywocia
  • umowy przedwstępne
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy mająkowe małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • umowy działu spadku,
  • pełnomocnictwa,
  • testamenty,
  • poddania się egzekucji,
  • ustanowienia hipotek,
  • ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu
  • umowy spółek.
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 3. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
 4. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 5. spisuje protokoły, między innymi:
  • zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 9. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę tego wpisu,
 10. wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.