42/ 227-52-53 | 504-590-057 roman.barczak@notariusze.lodz.pl

Kancelaria Notarialna

Roman Barczak
Kontakt

Kancelaria Notarialna Roman Barczak

Pabianice, ul. Zamkowa 19

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusza Romana Barczaka mieści się na pierwszym piętrze budynku w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19, wejście do Kancelarii znajduje się od ulicy Świętego Jana. Gwarantujemy Państwu wysoki standard obsługi prawnej w zakresie wszystkich czynności notarialnych, działając zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniamy profesjonalizm, fachową obsługę, rzetelność, merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Interesanta, oraz gwarancję dochowania tajemnicy zawodowej.

Notariusz Roman Barczak

Zapraszam Państwa do skorzystania z usług i dokonania czynności w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej. W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie niezbędnych dokumentów i danych do dokonania czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notariusza, wysokości podatków i innych opłat związanych z dokonywanymi czynnościami. Wszelkich informacji udzielimy Państwu również w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czynności dokonywane są w siedzibie Kancelarii, jednak w uzasadnionych wypadkach możliwe jest dokonanie czynności poza Kancelarią, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności i charakter czynności notarialnej. Istnieje również możliwość umówienia się na dokonanie czynności w godzinach innych niż godziny urzędowania Kancelarii.

Akty notarialne

       między innymi

 • umowy – sprzedaży, darowizny, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności, majątkowe małżeńskie, podziału majątku wspólnego,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • poddania się egzekucji,
 • służebności,
 • hipoteki,
 • umowy spółek

Akty poświadczenia dziedziczenia

 • ustawowego lub testamentowego
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Czynności związane z zarządem sukcesyjnym

 • powołanie zarządcy sukcesyjnego,
 • odwołanie zarządcy sukcesyjnego,
 • wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku,
 • zbycie przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku

Poświadczenia

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Protokoły

 • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
 • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne

Inne czynności

       między innymi

 • wypisy, odpisy, wyciągi dokumentów,
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów